почетна

колектори

галванизација

термичка обр.

контакт

 

 

Галванизација

 

Погонот за површинска заштита и галванизација е составен од следните елементи:

 1. Технолошка линија за декоративно хромирање

 2. Технолошка линија за никлување

 3. Технолошка линија за цинкување

 4. Патинирање

 5. Станица за отпадни води

 6. Магацин за хемикалии

Во зависност од материјалот кој треба површински да се заштити, пред да се галванизира се врши термичка обработка и полирање.

 • Линијата за декоративно хромирање на метални делови е комплет технолошки поставена со сите потребни елементи за еден ваков  технолошки процес.

 • Времетраењето на технолошкиот процес на една шаржа при процес на декоративното хромирање трае околу 80 минути за дебелина на слој од околу 5µ

 • Линијата за цинкување на метални делови е комплет технолошки поставена со сите потребни елементи за еден ваков технолошки процес.

 • Времетраењето на технолошкиот процес на една шаржа при процес на декоративното хромирање трае околу 20 минути за дебелина на слој од околу 10µ.

Отпадната вода од галванизација бидејќи е загадена и како таква претставува загадувач за животната средина од погонот, се испушта во пречистителна станица и така пречистена се испушта во рецепиентот.

Пречистителната станица за деконтаминација на отпадната вода од галванизација, е засебен објект, лоциран во непосредна близина на погонот галванизација.

Пречистителната станица ја сочинуваат три дела:

 • реакциски базен

 • зграда за дозирање на хемикалии

 • таложник.
   

 Изработени предмети

92.jpg
LGIM0025.jpg
LGIM0028.jpg
racka2.jpg
racka.jpg
resetja.jpg
Untitled-3.jpg

 

Процес на изработка

 

LGIM0015.jpg

LGIM0016.jpg

LGIM0022.jpg
LGIM0035.jpg
LGIM0036.jpg
LGIM0039.jpg
LGIM0042.jpg
LGIM0043.jpg
LGIM0047.jpg

 

 

 

© Copyright Solar Tubes 2010